Emne

Generalforsamling i TSI ToldSkat Idræt

Tid

Fredag den 4. november 2016

Sted

Kantinen i Skatteankestyrelsen

Dagsorden

 

 

 

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 

2.

Formandens beretning

 

3.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

4.

Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår

 

5.

Kontingentfastsættelse

 

6.

Valg af forretningsudvalg

 

7.

Valg af afdelingsformænd

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9.

Indkomne forslag

 

10.

Æresbevisninger

 

11.

Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen om at holde et minuts stilhed til ære for afdøde formand for Billard, Hans Erik Jessen.

Formanden foreslog Svend Mandel som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Jan Damgaard Nielsen blev valgt som referent. Johnny Caspersen og Gert B Høj blev valgt som stemmetællere.

Ad 2. Formandens beretning: Henrik Koudal

Dette er min 6. og sidste beretning som formand for TSI København.

I det forløbne år er der nogle enkelte punkter, som har fyldt meget i foreningen.

Banken

På sidste generalforsamling skiftede vi kasserer. Det betyder jo at vi skulle flytte fuldmagt til at hæve penge på vores konti fra Tina til Claus. Hvilket jo burde være let og enkelt, men nej vi har været oppe mod Danske Bank. Både Claus og jeg har brugt meget tid på at ringe og skrive til banken.

Vi blev klar over at vores vedtægter ikke hænger sammen med den måde banksystemer er indrettet på, så vi var nød til at få vedtaget en vedtægtsændring, hvis vi fortsat skulle kunne bruge netbank. Det fik vi så gennemført, og så skulle det tage fart, men nej. Vi måtte igen igennem en langsommelig sagsbehandling, med skiftende personer fra banken, som har betydet en lang række gentagelser og rykke tilbage til start. Overdragelsen er nu helt og holdent på plads, selvom banken stadig syntes at vi som forening skal have et

1

cvr-nummer. Og ja truslen om at finde en anden bank er i klare vendinger blevet nævnt for banken, om det er lettere i andre banker eller billigere er jo så et spørgsmål.

Ny formand

Før sommerferien meddelte jeg bestyrelsen at jeg ikke ville genopstille på denne generalforsamling. Jeg valgte tidspunktet, så det var muligt at afdelingerne kunne finde en eller flere formandskandidater. Det er dog så ikke gået så godt. Jeg har også selv haft nogle i tankerne, men uden at der kom en kandidat ud af det.

Jeg valgte så i sidste uge at skrive ud til alle medlemmer om emner til formandsposten. Her var det så at da jeg forberedte min beretning, tænkte jeg på min indledning på sidste års beretning.

Lige før generalforsamlingen mødte en ung pige op på mit kontor og spurgte om jeg var formand for TSI og da jeg bekræftede, var det næste spørgsmål, om jeg også var det efter generalforsamlingen. Da jeg ikke var på valgt svarede jeg ja, men tænkte alligevel om jeg skulle være urolig.

Grunden til jeg tænkte på det var, at ca. 5 minutter efter mit brev i sidste uge kom ud til medlemmerne ringende den samme unge pige og havde en række spørgsmål om formandshvervet. Her svarede jeg ærligt, så bestyrelsen opstiller Karina Fredenslund Høgsberg som ny formand – mere om det senere, når vi når til valget på dagsordenen.

Jeg har valgt at gå af efter 6 år på posten og har den klare opfattelse, at man ikke skal sidde på tillidsposter i en for lang årrække, der er behov for nyt blod, der kan være med til at udvikle foreningen, det hverken kan eller skal være en enkelt eller få mænds værk.

Det har også være 6 gode år som formand, som jeg ser tilbage på med glæde. Det eneste jeg tænker på, at jeg gerne ville have gjort mere ved, er vores hjemmeside.

Hjemmeside

Jeg lovede på sidste års generalforsamling at jeg ville få gjort noget ved hjemmesiden, men det er ikke lykkedes – der har simpel hen ikke været tid nok. På sidste bestyrelsesmøde har vi talt om flere tiltag og quickfixes vi kan gøre. Der er sat et arbejde i gang, som den nye bestyrelse vil følge op på. Tiltagene handler blandt andet om oprydning på den nuværende side og brug af Facebook.

Sidste års generalforsamling

Vi holdte sidste års generalforsamling på Sluseholmen. Der var rigtig gode anmeldelser af maden, noget af det bedste vi har fået i mange år. Men til gengæld fik vi en overraskelse, da vi fik regningen, der var noget højere end vi havde aftalt – kantinen var ikke enig.

Det tog meget lang tid at finde en løsning. Vi fik et mindre nedslag i prisen og er blevet enig med kantinen om, at der fremover skulle være en klar proces ved bestilling, så vi undgik overraskelser.

Jeg håber at vi kan komme igen og benytte kantinen også til generalforsamlinger.

Af andre ting der skal nævnes er at:

På repræsentantskabet i SFI blev Claus Jensen valgt til bestyrelsen og Annette Friis Nielsen blev genvalgt som suppleant.

2

I SFI regi har vi aktivt været med til at arrangere aktivitetsdagen. Vi er lige så spændte som alle andre på hvordan der skal holdes aktivitetsdag fremover, når nu SKAT vil bliver opdelt i flere styrelser. Vi kan pt. kun vente i spænding.

Københavns Kommune planlagde at foreninger som vores, der benytter idrætsfacilliter fremover, skal betale et gebyr pr. aktivitetsmedlem. Alt var gjort klar til at der skulle sendes opkrævninger ud, men i sidste øjeblik blev processen stoppet, da der nu forslag om at gebyret skulle bortfalde. Om gebyret kommer igen, det må vi se.

I bestyrelsen er der sket en række udskiftninger i foreningsåret. Vi har besluttet at forsøge os med en ny afdeling Styrke og Motion, der efter et egen betalt bootcamp i starten af året har en fast aftale med en træner om intensiv træning 2 morgener om ugen. Træningen foregår i Charlottehaven og har tiltrukket flere nye medlemmer. Vi vil nu foreslå at gøre afdelingen permanent.

Vibeke fra Yoga har forladt SKAT og TSI. Bestyrelsen har midlertidigt valgt Kristine Andrea Drachmann til at varetage posten. Jesper Mortensen fra Badminton er draget til Horsens og her har bestyrelsen valgt Jan K Olsen om at varetage posten. Både Kristine og Jan stiller op til de ledige poster som afdelingsformænd senere i dag.

Da Jessen forlod os, har vi også stået uden formand for Billard. Bestyrelsen har valgt Preben Nielsen, der også er formand for Lystfiskerne til at stå i spidsen frem til denne generalforsamling.

Billard

Efter Jessen har vi i bestyrelsen prøvet at finde ud af, hvordan aftalerne med Posten om at leje sig ind i deres billard afdeling egentlig hænger sammen.

Det har desværre vist sig, at det er ikke så enkelt. Vi er blevet bedt om at betale kontant og kun kontant og uden at vi kan få en kvittering. En konstruktion vi som bestyrelse ikke kan godtage – det strider i den grad i forhold til både lovgivning og etik. Samtidig kan vi også se, at der er relativ få aktive tilbage i afdelingen og endnu færre, der er ansatte i SKAT.

Bestyrelsen har ud fra disse betragtninger valgt at forslå at Billardafdelingen nedlægges, da vi ikke som forening kan stille faciliteter til rådighed for billard. For de billardspillere der fortsat ønsker at dyrke deres sport, skulle det være muligt at de kan melde sig ind som enkelt medlemmer i Postens billard.

Budget

Set ud fra en økonomisk synsvinkel har jeg været formand i nogle gode år, hvor der har været penge nok i kassen. Jeg er også glad for, at vi har kunne bruge en del af vores formue på aktiviteter for medlemmerne.

I år er vi nød til at kigge mere kritisk på vores budget, da vi må bremse op på forbruget af formuen.

Vi har haft en indgående drøftelse i bestyrelsen, og desværre er bestyrelsen ikke enig om, hvordan at vi kan skabe en bedre balance.

Et lille flertal i bestyrelsen, ser at løsningen er en kontingentstigning, og den resterende del ser, at der først og fremmest må ses mere kritisk på hvor stort et tilskud det enkelte medlem får fra foreningen. Der er stor forskel på tilskuddene for de enkelte afdelinger. Det svinger mellem 300 kr. – 2000 kr. pr. aktivt medlem.

3

Spørgsmålet er, om der skal sættes et loft på, hvor meget tilskud der kan gives pr. aktivt medlem pr. afdeling, så nogle afdelinger må øge den egenbetaling, der kan lægge ud over kontingentet. I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at vedtægterne rummer mulighed for øge egenbetalingen for medlemmer der ikke længere er ansat i Skatteministeriets område.

Debatten om dette tager vi under punktet budget.

Så vil jeg slutte af med at tale kort om fremtiden

Jeg er fortsat af den opfattelse, at foreningen har behov for at udvikle sig for at skaffe nye medlemmer, og en af vejene er at holde fokus på nogle primære aktiviteter og kritisk overveje øvrige aktiviteter.

Og ja foreningen har brug for en opdateret hjemmeside og en tydeligere kommunikationsstrategi.

En del ting kan være svære at arbejde med, særligt når den/de organisationer vi er ansat af, står overfor store forandringer.

Jeg håber og tror, jeg har været med til at skabe et grundlag at komme godt videre med fremtiden, og med Karina som formand er jeg sikker på at foreningen får en formand, der alene aldersmæssigt taler til et medlemspotentiale, som vi har haft svært ved at tiltrække – de yngre og nyansatte.

Med disse ord vil jeg sige tak. En særlig tak til de bestyrelsesmedlemmer, som har været med gennem årene

tag godt i mod den nye formand. Tak for de 6 gode år, med mange gode oplevelser.

---

Formandens beretning blev godkendt.

Atletik: Annette

Man siger, at det gælder om at være med og ikke nødvendigvis om at vinde. Denne sætning gjorde flere TSI løbere til skamme i den forgangne løbesæson, idet vi opnåede flere "topplaceringer", som jeg vil komme ind på senere.

Men selvfølgelig er hyggen med kolleger og venner efter løbene stadig det vigtigste.

Udlandstur til Dresden

Fredag den 21. oktober drog 8 forventningsfulde løbere samt én hepper til Dresden for at deltage i Dresden marathon/halvmarathon/10 km/4,2 km om søndagen.

Efter ankomsten hentede vi vores numre i kongrescentret.

Det er blevet en tradition, at deltagerne på skift finder et spisested til aftensmaden. Den første aften var dette overladt til Anita og Flemming. Vi stod alle klar i receptionen til aftalt tid, dog undtagen "værtsparret". De havde sovet over sig!

For at hvile benene til løbsdagen, tog vi lørdag en sejltur på Elben. Vi sejlede forbi slotte og vinmarker.

4

Søndag var den store løbsdag. Dagen startede diset, men i løbet af formiddagen klarede det op, og halv- og helmarathonløberne løb i mål i det flotteste solskinsvejr.

I al beskedenhed tog TSI løberne førstepladsen blandt de danske løbere på marathon (Warny), halvmarathon (Jan D) og 10 km distancen (Annette) samt 2. pladsen på 4,2 km distancen (Grethe)!

Efter løbet fik vi traditionen tro champagne og kransekage. De andre løbere og officials kiggede meget misundeligt på os.

De følgende dage var der dømt sightseeing. Nogle af os valgte en guidet tur ved de største seværdigheder. Det var et par spændende timer.

Dresden blev nærmest jævnet med jorden den 13. februar 1945, og genopbygningen er stadig i gang. I det historiske centrum bliver alt genopført i original stil. De fleste bygninger er kun 10-20 år gamle.

Efter en dejlig tur med sauerkraut, bratwurst, wienerschnitzel og et par mørke øl – hver dag – er det helt rart at komme hjem til gule ærter og kylling - måske!!

Årets løb

Vi har været tilmeldt både de gamle "travere" samt et par nye løb.

Et af de mest traditionsbundne løb er Christianshavnermilen, som afholdes 7 gange startende i april måned. Første løb var for arrangørerne – og måske også for Poul – lidt forvirrende. Er ens nummer nu 99 eller måske 66!

I juli afholdt vi et flot grillarrangement, som - det blev nævnt af en af deltagerne - ikke kan fås bedre på en Michelin-restaurant og så til den pris! Tusind tak for alle jeres bidrag i form af mad og drikke. Ikke mindst tak til grillmesteren og hans nye lærling.

Løbet (hele serien) sluttede med en flot tredieplads til Jan Damgaard i hans aldersgruppe. Endvidere havde vi 2 løbere i top 10.

Derudover passerede Flemming Bergfort 75 løb og Poul Buus Lassen 50 løb.

I april løb pigerne Venindeløb næsten i snevejr. Et par uger efter var der I Form løb i hedebølge.

Vi har igen i år haft flere løbere med til BT halvmarathon, Amager Strandpark, Eremitageløbet og mange flere løb.

Jan Damgaard fik en flot 2. plads i City Løbet i sin aldersgruppe.

Vi deltog for tredje gang i 1864-løbet – måske for sidste gang, da løbet muligvis ikke fortsætter til næste år. Bakkerne var lige så stejle, som de plejer, men vi fik kæmpet os over dem alle. Annette blev nr. 1 i sin aldersgruppe.

5

Efterfølgende var der frokost hos Kirsten og Jens og tusind tak for det flotte arrangement! Det kulturelle bestod i en rundvisning på Sønderborg Slot.

CPH half. 20 TSI løbere kæmpede sig medio september igennem Københavns gader i perfekt løbevejr. Der var stor trængsel på ruten.

Et af de nye løb på listen var Etape København, hvor vi deltog med 5 løbere.

Vi har fået denne beretning fra løbet (Dennis):

Etape København - et motionsløb over fem hverdagsaftener, der viser dig unikke sider af den danske hovedstad og udfordrer dig som løber uanset dit niveau. Hver etape afvikles på hver sin rute, med forskellig distance, i forskelligt terræn og alt sammen med København som kulisse.

De fem etaper udgør tilsammen et marathon (42,195 kilometer).

Sådan lød de lokkende overskrifter fra DGI, da de annoncerede løbet.

TSI SKATløbere var med på de 5 dage, som bød på flere sjove men også udfordrende ruter.

Mandag 27 juni startede vi med den længste etape på 14.193 km. En tur fra Bryggen udover Amager Fælled, tilbage over Sluseholmen til Christians Brygge en lille smuttur over Børs-Broen og så de sidste 2 KM langs med Islands Brygge til stemningen af EM fodbold på storskærm. En til tider svær rute med mange brostensstykker.

Tirsdag 28 juni stod i Kastellets tegn. Med lidt ømme ben efter gårsdagens 14 km, gik turen først rundt om Kastellet nede og så en smuttur oppe på voldene, hvorefter vi tog turistruten forbi Langelinie pavilionen, den lille havfrue, lystbadehavnen, tilbage langs vandet, forbi A.P Møller, ind igennem Amalienborg og så spurten op af Amaliegade med mål ved indgangen til Kastellet. En superhurtig 5.952 KM rute.

Onsdag 29 juni – Ryparken. Stemningen i feltet er stadig høj og benene stadig ømme. Ruten var meget varieret med græsstykker, asfalt, broer mv. Distancen 6.937 KM var også okay selvom vi nu begyndte at mærke, at der ikke har været fridag i mellem etaperne. I mål i god stil med god stemning og musik. I morgen bliver det svært.

Torsdag 30 juni. Med tunge regnskyer hvilende over Sluseholmen mødtes vi til 4. dags anstrengelser. 10 KM foran os med stor bakke i starten, men ellers en super god rute i området omkring Sluseholmen. Forbavsende nok gik det rigtig godt selvom de sidste KM blev løbet i en regnbyge.

Fredag 1 juli. Jubii – i dag er sidste etape på Amager Strandpark skal der løbes 5.113 KM. Regnen kom som lovet de sidste 2 KM, men super fint alligevel. Der blev løbet igennem på trods af trætte ben.

Alt i alt en rigtig god oplevelse, med mange varierende ruter og distancer. Synes bestemt det er en begivenhed der kan anbefales at vi deltager i igen til næste år. Der sker faktisk en markant fremgang i løbet af ugen.

Urban Trail er også et af de nye løb på programmet. Morten beretter:

I dejlig solskinsvejr var vi 7 fra TSI-løbeklubben, der løb Copenhagen Urban Trail den 18 september. Det var samtidig med at der blev afholdt Friløbet i København, som nogle af de andre for klubben deltog i.

Det er Dansk Arkitektur Center, der er arrangør af Urban Trail løbet.

6

Det er et løb hvor man kommer rundt i København og ser byen på en smuk måde med løb inde på Københavns fine rådhus, Skuespilhuset, Det Kongelige Bibliotek, Thorvaldsens Museum og i Tivoli for at hilse på Rasmus Klump og meget mere. Ja man er på en rigtig turisttur.

Det specielle ved løbet er, at det ikke kommer an på at løbe hurtigt men at have en dejlig oplevelse og bare nyde byen og give High Five til at hjælperne ude på ruten.

Klubmesterskab

Klubmesterskab blev afholdt den 21. september på Kastellet i det flotteste sommervejr. Klubmestre blev Henrik, Anders og Warny.

Efterfølgende var der foredrag ved fysioterapeut og ultraløber Jacob Nordholdt Hansen. Han havde følgende pointer:

Det skal være hyggeligt at løbe!

Der skal være struktur i træningen, ikke kun tidsmæssigt.

I bund og grund er vi dovne mennesker, men kroppen skal bevæges.

Løb uden telefon/ur.

Sæt mål!

DHL stafet

68 hold var tilmeldt i København, og SKATs løbere havde en dejlig aften og et super vejr i Fælledparken. Her blev der også sat rekord, idet et SKAT hold blev nr. 10 samlet og nr. 7 i mixrækken. Super flot!

Aktivitetsdag

Som sædvanlig – fristes man til at sige – havde TSI København i samarbejde med Odense ansvaret for løb, som igen i år blev afviklet på Stige Ø, Odense. Der var stor ros til ruten samt de mange hjælpere, som viste vej i den flotte natur.

Vi så mange Løbeskat bluser, og en af dem sad på Warny, som blev nr. 2 på 10 km ruten.

Orienteringsløb

Orienteringsløberne har også haft en god sæson. Bl.a. ved FSKs interne løb i Brøde skov. Gunnar fik en 1. plads i klassen Herre 80.

Hammer Trail på Bornholm i januar måned

Natasja havde været så heldig at vinde et nummer til marathon på Bornholm.

Her er uddrag fra hendes strabadser:

Klokken er 9:45 og vi står og venter på at blive sendt ud på marathon distancen. Når jeg ser mig omkring, kan jeg se de samme tanker i øjnene på de andre løbere omkring mig, som jeg selv har. Hvad fanden har vi gang i?

Hammeren på Bornholm er dækket med sne og is, og om 15 min går starten til Danmarks hårdeste trail løb. For at være helt ærlig, er min erfaring med trail løb meget lille, men jeg har vundet dette her nummer i en konkurrence, så tænkte jeg gør mit bedste og så må vi se, hvor langt det rækker.

Vi startede med at løbe på Hammerknuden som er fyldt med store sten fyldt med is, og så videre til den smukke Opalsø.

7

Naturen er utrolig smuk, og det er svært ikke at lade sig begejstre.

På trods af at jeg måtte vælge og stoppe efter første runde på de 21,5 km, så er jeg mega stolt af min præstation. Jeg havde ikke halvdelen af det udstyr, man skulle have for at deltage, så jeg viste, at jeg var en ægte debutant, som slet ikke have en ide om, hvad jeg skulle begive mig ud på. Jeg tænkte, at mine marathons havde givet mig noget erfaring med distancen, og formen var også helt super, men terrænet var jeg på ingen måde forberedt på. Bornholm har den smukkeste natur og et terræn som ingen steder i Danmark.

Ja, trailløb er blevet populært i Danmark. Vi planlægger næste år en lille seance i Slagelse Lystskov, evt. med Jacob (fys) som guide.

Tusind tak for en super god sæson med mange flotte resultater og gode oplevelser.

Badminton: Jan

TSI-året 2016 har budt på lidt ændringer, og et par flotte sportslige resultater, og en lidt hektisk sikring af fortsatte træningstider til onsdagstræningen.

Den hidtidige formand Jesper Mortensen har søgt nye SKAT-udfordringer i Horsens, og har derfor bragt formandsposten i spil. Uden kampvalg i afdelingen er der peget på Jan K. Olsen, der nu søger generalforsamlingens opbakning.

Der er kommet et par nye medlemmer, så der nu er 76 registrerede medlemmer med interesse for badminton.

Veteran-herre-holdet rykkede en række op, uden at tabe en eneste kamp, stor tak til holdleder Erik Tarp. De øvrige hold under Susanne Bak og Claus Jensen klarede sig hæderligt, også tak til de holdledere.

Ved FSKBH’s november-turnering i 2015, løb en TSI-veteran-herredouble med trofæet; Henrik Johansson har æren for det, Jan K. Olsen hjalp til.

Midt under formandsskiftet i sommer, opstod der problemer med at få bekræftet træningstider hos Københavns Kommune. At få fat i et levende menneske ved kommunen, er ikke noget man bare gør, men efter et stort benarbejde, kom vi i mål, og fik bekræftet at vi stadig har baner hver onsdag i Ryparkhallen på Østerbro.

Københavns Kommune havde varslet et medlemsgebyr på kr. 75,- pr. medlem pr. år til betaling 1. september, men har i sidste øjeblik berostillet opkrævningen … hvad der så kommer til at ske, har jeg ikke hørt om efterfølgende.

Billard

Der var ingen beretning fra Billard.

8

Bordtennis: Johnny

For første gang i mange år var vi 3 tilmeldte hold til holdturneringen i FSKBH – 2 hold i 2. div. samt et i 3. division. Holdet fra Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten opnåede en flot 2. plads, hvilket medfører oprykning til 1. division. Det andet TSI hold i 2. division blev sidst og rykker dermed ned i 3. division. Holdet i

3.division opnåede en midterplacering i form af en 5. plads. Sideløbende afholdes altid en pokalturnering, hvor det er knald eller fald kampe mod de andre klubber, men hvor ingen af holdene nåede længere end kvartfinalerne.

Julestævnet i december havde 3 tilmeldte fra TSI. Ole Munch blev nr. 2 i c-rækken.

Vi havde ingen deltagere til DM ifm. Firmaidræt Open.

Åbningsstævnet, hvor TSI havde 4 tilmeldte, blev aflyst pga. for få tilmeldte fra de andre klubber.

Afslutningsturneringen i Hillerødgade sætter som altid punktum for sæsonen – årets klubmester blev igen Thomas Dinesen. Der blev sluttet af med spisning på en nærliggende restaurant.

Tak for en god sæson.

Bowling: Merete (fremlagt af Henrik)

Træning

Foregår hver mandag i Tårnby Bowling Center mellem kl. 17 og 18. Alle er

 

velkomne til en prøvetime. Vi spiller på 4 baner og vi starter træning i slutningen

 

af august og fortsætter indtil udgangen af april.

 

Udover forsøg på at forbedre spillet har vi også et særdeles hyggeligt samvær,

 

både mens vi spiller, men også efterfølgende. Meget befordrende at få lov til at

 

møde nuværende og tidligere kolleger i andet end arbejdssammenhæng.

Licenser

Vi har 18 licenser, der gør det muligt at stille op til individuelle stævner og i

 

holdturneringen under FSKBH.

 

TSI har 3 hold med i alt 15 spillere i FSKBH’s holdturnering. Der spilles mellem 10

 

og 12 kampe i løbet af en sæson. Kampene afvikles lørdage i enten World Cup

 

Hallen i Rødovre eller på vores hjemmebane i Tårnby. Holdene, der alle spiller i

 

herrerækken, opnåede følgende resultater i sæsonen 2015/2016:

Hold

TSI 1 – 3. division – 5. plads

 

TSI 2 – Serie D2 – 4. plads

 

TSI 3 – Serie B2 – 6. plads

 

Vi er allerede godt i gang med den nye sæson og har fået en pæn start.

 

TSI 1 ligger som nr. 2 efter 3 kampe og en kamp mindre end nr. 1, TSI 2 ligger

 

som nr. 4 efter 5 kampe og TSI 3 ligger på en 6. plads ligeledes efter 5 kampe.

9

Stævner

 

Julestævne

TSI deltog med 10 spillere. Bedste resultat var Tina Ørregaards 10. plads, mens

 

de resterende 9 spillere opnåede pæne resultater.

Old boys/girls

Old Boys/girls stævnet og Mesterskabsstævnet var slået sammen, dvs. blev

Stævne

afviklet samme dag. Der er ikke længere den overvældende tilslutning til

og

sportsgrenen, som der var for bare få år siden, så de færre tilmeldte gjorde det

Mesterskabs-

muligt med den fælles afvikling.

Stævne

 

 

TSI deltog med 4 spillere. Ingen præmier.

Klubmesterskaber

Klubmesterskabet blev afviklet 29. april. Der var 8 deltagere. Afvikles som en

 

nedrykket 300-serie med handicap, hvor der på slagsedlen i den nedrykkede

 

serie er tildelt strikes i forholde til snit på FSKBH’s styrkeliste. Undertegnede blev

 

klubmester – ikke fordi jeg spillede godt, men fordi de andre spillede dårligere.

Åbningsstævne

FSKBH sæsonen starter med et Åbningsstævne i slutningen af august – samme

 

hvert år. Vi deltog med 3 spillere – ikke så mange tilmeldte for spillerne er bange

 

for at få ødelagt deres snit efter ikke at have øvet sig hele sommeren. Ingen

 

præmier, men godt TSI var repræsenteret.

Arrangementer

 

Julefrokost

Som sædvanlig fortsatte deltagerne fra julestævnet til julefrokost, der

 

traditionen tro blev afholdt privat på Amager. Alle kommer med en juleret og

 

frokosten sluttes af med ris a la mande OG mandelgave. Ofte spilles der bowling

 

på Wii – man er vel en idrætsforening – men under alle omstændigheder en

 

rigtig dejlig afslutning på året.

Klubmesterskaber

Efter klubmesterskabet samles vi ligeledes til spisning på Amager. Rart at få

 

lejlighed til at sige farvel og tak for sæsonen og ønske hinanden god sommer.

 

Igen i år en stor tak til Inge og Allan, der lægger lokaler til vores arrangementer.

Tak til alle for en god sæson 2015/2016.

Fodbold: Gert

Også Fodboldsæsonen 2016 har været helt fantastisk.

Vi har en fast spillertrup på ca. 20 spillere fra alle skattecentre København, Høje Tåstrup, Roskilde, Fredensborg og Koncerncentret.

10

Vi stillede op i Superveteran rækken igen i år, hvor der var 10 hold tilmeldt. Så vi har skulle spille 18 kampe i år.

Forrige år kunne vi ikke stille hold til halvdelen af kampene, så noget særligt måtte gøre i år. Vi blev enige om at give hinanden håndtryk på at vi ville være mere stabile og prioritere fodbolden – og så fik vi lavet et godt planlægningssystem til kampene, så alle spillere fik bedre overblik og ikke mindst holdlederen.

Der har været et utroligt sammenhold for at stille hold – og både sidste år og i år, hvor vi har til de 18 kampe vi skulle spille – kun måtte aflyse 1 kamp på grund af at vi ikke var spillere nok – flot og tak til spillerne.

Vi spiller jo på kløvermarken og i Valby. Det var Kim, der har spillet flest kampe på holdet i år – dem næsten alle sammen og topscorer blev også Kim med 4 mål.

Jo det er gået ok i år må man sige. Vi har vundet 1 kampe og spillet 3 uafgjort og endte på en 2. plads set lidt nede fra. Men så har der altid være god social hygge efter kampene over en god fyraftensøl og det er helt klart med til at holde sammen på holdet.

Vi har dog haft lidt ballade i Veteranrækken i år, hvor et hold Keolis blev – med rette – anklaget af Brandvæsenet for at have brugt yngre spillere. Det resulterede så i at Brandmændene vandt rækken foran Keolis – det gav anledning til en del diskussioner frem og tilbage – og i sidste ende blev som sagt brandmændene vinder af rækken – og Keolis blev fratrukket alle point for alle sine kampe og kom slet ikke med på slutstillingen på Firmafodbold.dk

Og så har vi en spiller der i år har rundet 200 kampe, men det hører I noget om senere – hvem det er.

TSI med til champagnefodbold i Frankrig

Her i maj måned havde European Customs Sports Association inviteret til en international fodboldturnering i Reims i Frankrig. Fra Danmark deltog vi med 9 spillere fra TOLD SKAT IDRÆT fra de forskellige skattecentre i Høje Tåstrup, Slusen, Østbanegade samt RoskildeVi tog af sted i god tid allerede mandag den 16. maj for at holde lidt ekstra feriedage, nu vi havde muligheden for at besøge champagne området. Vi fløj til Paris og kørte fra Paris til Reims med de franske meget hurtige TGV tog, som kan køre 300 km i timen.

11

I løbet af torsdagen ankom deltagerne fra de andre lande og om aftenen spiste vi sammen på et champagne hus/fabrik - og fik trukket lod til fodboldkampene om fredagen.

Vi var i alt 8 herrehold og 4 damehold, som deltog, hvor vi kom i pulje med Frankrig, Tjekkiet og Sverige.

Om fredagen startede fodboldturneringen med indmarch og nationalmelodierne. Vores første kamp var mod Sverige – hvor vi ikke måtte tackle i kampene – men alligevel fik svenskerne lavet 12 frispark i kampen mod os. Det kan godt være vi ikke vandt kampene, men vi gik bestemt ikke ned på udstyret. Frank havde skaffet os meget flot dansk DBU landholdstøj i rødt og hvidt:

Vi fik spillet i alt 4 fodboldkampe i løbet af dagen – og måtte konstatere at vi nok havde et par mere år på bagen end gennemsnittet, hvorfor vi ikke gik videre til finalen. Vinderne blev i herrerækken Frankrig og sørme også Frankrig i damerækken.

Om aftenen afholdtes Gallamiddag på Champagne huset med masser af præmieoverrækkelser, rigtig god mad og dejlig Grand Cru Champagne til. Der var da også pokaler og champagne med hjem til drengene fra turen – vi fik bl.a. den eftertragtede Fairplay pokal og magnum Champagne. Vi havde en rigtig god tur med mange oplevelser.

Pokalerne var så store og flotte, at vi måtte have særtransport hjem til Danmark – mange tak for det Svend. De flotte pokaler kan ses i Ny Østergade 11, 1 sal th.

Og tak til Malene for den gode og flotte merchandise, som vi kunne give som gave til de forskellige hold, som vi spillede imod i Frankrig – det blev de meget glade for.

--------------------------------

Det gode sammenhold på holdet gav sig også udtryk på vores sæsonafslutningssammenkomst, som vi holdt i Roskilde fredag den 14. oktober, hvor der var stor opbakning og mange med.

12

Jan, Leif og Gert stod for arrangementet, som vi nu har hold Roskilde de sidste 3 år. Og godt at vi har en Chefkok Jan på holdet, der lavede superlækker mad med 3 retters menu, gode drikkevarer til – med tilhørende musik og underholdning. Maden smagte skønt - og der manglede heller ikke drikkevarer, så vidt jeg kan huske.

Det var også her, at vi gav hinanden håndslag på at bakke godt op/stille op til kampene til næste udendørssæson i 2017, hvor også Rene har været en god assisterende træner, når jeg ikke har kunnet være med. Tak for det Rene og du har også lovet at give en god hånd med til næste sæson.

Jeg har også lovning fra et par nye spillere, der kan være med i på vores fodboldhold her til næste sæson – så det ser vi frem til.

Til sidst vil jeg gerne sige mange tak til alle spillerne fra mig for endnu en forrygende sæson med et rigtigt godt sammenhold.

Golf: Ulla

2016 var golfafdelingens 9. år – og mit første år som formand.

I lighed med tidligere år har vi afholdt en parmatch – der løber over hele sæsonen, og i år deltog hele 10 par. Finalen i parturneringen blev afholdt samtidig med klubmesterskaberne, der i år fandt sted en lettere kølig og til tider våd efterårsdag i Hillerød Golfklubs naturskønne bane. Der deltog 20 par i klubmesterskaberne. Det var lidt færre deltagere end sidste år, hvorfor næste års klubmesterskaber vil blive lagt tidligere på sæsonen, i håbet om at vejret har haft en betydning for antal deltagere.

Vinderne af parmatchen efter flere års dominans fra Niels Bogø og partner, blev i år Mikael og Ulla Wille. Årets klubmester blev Mikael Wille. Der var indlagt flere småkonkurrencer i løbet i dagen, hvor især Niels Bogø ikke gik tomhændet hjem.

Også i år har vi deltaget i Nordsjællands Politimesterskaber med omkring 10 deltagere, hvor alle klarede sig mere eller mindre flot.

Det er også blevet til en enkelt udenlandstur i 2016. TSI-Golf deltog i perioden 19-22. september 2016 i en golfturnering i Rom arrangeret under ECSA. Vi deltog med 6 personer fra TSI – Lotte Søndergaard, Malene Bonavent, John Gantfeldt, Mads Fallesen, Jochim Berend og Finn Lund Hansen. Turneringen var for par og 2 mix-hold og et herre-hold. Derudover var der en masse individuelle konkurrencer. I alt deltog 58 golfspillere fra 6 nationer.

Vores herre-hold (Mads og John) opnåede en flot 2. plads i deres række. Derudover fik Lotte præmie på et par

3.hul på ca. 140 m., hvor hun præsterede at lande bolden ca. 2 meter fra hullet i første slag. En præstation ingen andre spillere kunne matche.

Østrig er vært for turneringen i 2018.

13

Lystfiskeri: Preben frisk fisk

Afdelingen har været præget af en del arrangementer hvor af de 6 har været på med M/S Skjold på havet.

Den ene gang var på Øresund efter fladfisk. Der var en rigtig god fangst.

Anden gang i Kattegat (nord for Samsø) efter makrel.

4 gange på Øresund efter torsk.

Alle gangene med et meget fint fangstresultat.

Vi har desuden været en del gange ved Sluseholmen, efter hornfisk.

Det var dog med et svingende resultat.

Fiskearter Torsk, Sild, Hornfisk og Makrel.

Vi har med glæde konstateret et fornuftigt deltagerantal, hvilket tydeligt kan ses på regnskabet.

Interessen for fiskeri har bevirket at Told Skat Idræt er blevet beriget med nye medlemmer. Hvoraf 1 er kvinde.

Styrke og Motion: Karina

Kort om Styrke og motion

Vi træner sammen i Charlottehavens gårdhave (udendørs) hver mandag og onsdag fra kl. 7.30 til 8.30. Træningen er en form for crossgym, hvor der bruges simple redskaber og egen kropsvægt til styrketræning og fx løb, sjippetov til cardiotræning. Træningen er instrueret af en professionel træner. Der er mulighed for omklædning og bad i Charlottehavens omklædningsrum i forbindelse med træningen.

Hvem er vi?

Vi er 16 SKAT-medarbejdere som træner sammen. Den yngste er 28 år, den ældste 57. Der er 12 kvinder og fire mænd på holdet. De fleste arbejder på Østbanegade, mens to arbejder som toldere i lufthavnen og en i departementet.

Træningsperioder

Træningen er organiseret i kortere perioder, som deltagerne tilmelder sig. Tilmeldingen er bindende for én hel periode og der betales for hele perioden ved dennes opstart.

Første periode var fra 1. april 2016 til 30. juni 2016 og havde 17 deltagere. Anden (og nuværende) periode startede op 15. august og slutter 14. december. Vi er nu 16 deltagere.

Fremadrettet foreslår jeg et årsforløb, hvor vi træner i følgende tre perioder:

1. januar til 31. marts

14

1. april til 30. juni

15. august til 15. december

Denne organisering i kortere træningsperioder betyder, at vi samlet vil træne ti måneder i løbet af et år.

Da træningen altid er udendørs, er jeg i tvivl om, der er tilstrækkelig opbakning til træning i vinterperioden. Budgettet er lagt efter, at der er opbakning hertil.

Hvis ikke der er opbakning, foreslår jeg en vinterpause og opstart igen i april.

Økonomi

Træningen i Charlottehaven koster 6.000 kr. inkl. moms pr. måned. Egenbetalingen er 250 kr. pr. måned.

Tabel 1 neden for præsenterer regnskabet for regnskabsåret 2015/2016. De samlede udgifter til træningen har været 27.000 kr., mens den samlede betaling fra medlemmerne har være 18.750. Samlet har TSI haft udgifter for 8.250 kr. til afdelingen Styrke og motion. Det gennemsnitlige månedlige tilskud pr. medlem har været 108 kr.

Tabel 1: Regnskab for 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April

Maj

Juni

 

August (½ mdr.)

 

September

 

Samlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træning i Charlottehaven

6.000

6.000

 

6.000

 

3.000

 

6.000

27.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen betaling (samlet)

4.250

4.250

 

4.250

 

2.000

 

4.000

18.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSI’s udgifter

1.750

1.750

 

1.750

 

1.000

 

2.000

8.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSI’s tilskud pr. medlem

103

103

 

103

 

59

 

118

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Deltagerantallet i første periode (april til juni) var 17, mens det i anden periode (august til december) er 16. Derfor varierer

egenbetalingen og TSI’s tilskud pr. deltager over den samlede periode.

Budgettet for det kommende regnskabsår er præsenteret i tabel 2. Da der af bestyrelsen er vedtaget, at afdelingen skal have minimum 13 medlemmer for at opretholdes, er der i budgettet taget udgangspunkt i, at deltagerantallet er 13. Her vil TSI’s udgifter udgøre 27.500 kr. for ti måneder og tilskuddet pr. medlem pr. måned vil være 212 kr.

Tabellen viser også, hvad TSIs udgifter og tilskud pr. medlem pr. måned vil være ved henholdsvis 15 og 18 deltagere. Flere deltagere letter TSI’s omkostninger

 

13 deltagere

 

15 deltagere

18 deltagere

 

 

 

 

 

Træning i Charlottehaven

 

60.000

60.000

60.000

 

 

 

 

 

Egen betaling (samlet)

 

32.500

37.500

45.000

 

 

 

 

 

TSI’s udgifter

 

27.500

22.500

15.000

 

 

 

 

 

TSI’s tilskud pr. medlem pr. måned

 

212

150

83

 

 

 

 

 

Nye medlemmer til TSI

Styrke og motion repræsenterer et nyt tilbud til SKATs medarbejdere og har bidraget til at gøre interessen for TSI større. I løbet af 2016 har i alt 15 SKAT-medarbejdere meldt sig ind i TSI – en enkelt har meldt sig ud igen.

15

Svømning: Morten

Jeg har nu igennem tre sæsoner været formand for svømmeafdelingen under TSI.

Svømning er sundt. Det giver smidighed og styrker kroppen. Det er der uden tvivl mange SKAT-kollegaer, der også vil have gavn af med vores stillesiddende arbejde vi har.

Svømning under TSI er ikke baseret på konkurrence, men medlemskab af foreningen giver til gengæld muligheden for at motionere tre gange ugentligt i vinterhalvåret fra 1.september til 30. april.

Svømning foregår tirsdag og onsdag i Hillerødgade og om torsdagen i Sundby Bad. I Hillerødgade tilbydes vandgymnastik tirsdag og onsdag. Svømmeprogram efter sværhedsgrad samt mulighed for at lære korrekt svømmeteknik tilbyde som om tirsdagen.

Vi er en mindre afdeling under TSI med 22 aktive medlemmer. Det er meget ligeligt fordelt i hvilken af de to svømmehaller at medlemmerne svømmer.

Vi har faktisk oplevet en lille nettotilgang af medlemmer. Det er jo dejligt at vi går mod strømmen og ikke oplever en nettoafgang. Men det kunne da være hyggeligt om der var flere der har lyst til at være med.

Der er ingen egenbetaling for svømning. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på at man bør gøre op med sig selv om man agter at komme til svømning når man bestiller svømmerkort.

Yoga: Kristine

Der var ingen beretning fra Yoga.

---

Beretningerne fra afdelingsformændene blev godkendt.

Dirigentens kommentar til beretningen: Vi ved ikke hvad der skal ske mht. aktivitetsdagen i 2017 under hensyntagen til SKATs kommende nye struktur.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår og

Ad 5. Kontingentfastsættelse (punkterne blev behandlet samlet)

Kassereren gennemgik budgettet, der udviser underskud.

Bestyrelsen foreslog 1) enten at hæve kontingentet med 5 kr. pr. måned eller 2) at diskutere, hvor stort et tilskud foreningen vil give til det enkelte medlem, f.eks. ved at øge egenbetalingen i de afdelinger, der f.eks. har et tilskud på mere end 800 kr. pr. medlem.

Under diskussionen tilkendegav et medlem, at Bowling er dyr sammenholdt med at der er få SKAT-ansatte. Et medlem foreslog at fokusere på at tiltrække nye medlemmer. Et medlem foreslog at styre

16

aktivitetsniveauet i løbet af året, så foreningen ikke får underskud, herunder at gennemgå det foreløbige regnskab et par måneder inden regnskabsåret udløber.

Ved vurderingen af alternativerne skal det tages i betragtning, at et antal medlemmer melder sig ud eller bliver passive medlemmer.

Det blev besluttet at sætte et forslag om en kontingentforhøjelse på 5 kr. pr. måned for alle aktive medlemmer til afstemning. Generalforsamlingen vedtog at forhøje kontingentet med 5 kr. pr. måned for alle aktive medlemmer. 29 stemte for. 6 stemte imod.

Budgetunderskuddet på 20.980 kr. blev godkendt under ovennævnte forudsætning.

Diskussionen om at øge egenbetalingen pr. medlem i nogle afdelinger blev som konsekvens heraf derfor afsluttet.

Ad 6. Valg af forretningsudvalg

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Karina Fredenslund Høgsberg som formand. Karina blev valgt.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Dimitra Vasilara som sekretær. Dimitra blev valgt.

Ad 7. Valg af afdelingsformænd

Der skal vælges ny formand for Badminton og for Yoga, da de valgte formænd har forladt posten (i utide) i løbet af året. (Billard og Styrke og Motion behandles under punkt 9.).

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jan K Olsen som formand for Badminton. Jan blev valgt.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Kristine Andrea Drachmann som formand for Yoga. Kristine blev valgt.

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Poul Buus Lassen genvalgt som revisor. Poul blev genvalgt.

Poul Buus Lassen er herefter revisor sammen med Susanns Bak.

Bestyrelsen foreslog Susanne Hjernø genvalgt som revisorsuppleant. Susanne blev genvalgt

Ad. 9. Indkomne forslag

Der var to forslag fra bestyrelsen: 1) Oprettelse af en ny afdeling: Styrke og Motion og 2) Nedlæggelse af

afdeling: Billard.

Styrke og Motion:

Generalforsamlingen besluttede at oprette ny afdeling Styrke og Motion. Bestyrelsen foreslog valg af Kristian Evan Nielsen til afdelingsformand. Kristian blev valgt.

17

Billard:

Generalforsamlingen gav Billard afdelingen 14 dage til at fremskaffe dokumentation for betalingen af bordleje hos Postens Idrætsforening samt betaling til BS (Billard Sammenslutningen) inden man effektuerede bestyrelsens forslag om at nedlægge afdelingen.

Efter et møde hos Postens Idrætsforening den 10. november er denne dokumentation nu fremskaffet, og bestyrelsen bakker op om, at Billard kan fortsætte med Preben Nielsen som afdelingsformand.

Ad 10. Æresbevisninger

TIF - POKALEN

Pokalen uddeles til Anita Bergfort, fordi hun yder en kæmpe indsats i forbindelse med løbearrangementer.

LEDER - POKALEN

Pokalen uddeles til Dimitra Vasilara for hendes store indsats som foreningens sekretær.

100 – POINTS NÅL

100 kampe Rene Jensen, Fodbold

200 kampe Poul Hammer, Bordtennis

Ad 11. Eventuelt

Der var ikke egentlige emner til behandling under dette punkt. Generalforsamlingen takkede Henrik for hans indsats som formand. Henrik overdrog formands-/dirigentklokken til den nye formand.

Jan Damgaard Nielsen/ 25. november 2016

18

PDF to Word P2WConvertedByBCLTechnologies