Håndbog

Foreningens "moder"organisation er SFI (SKAT Fritid & Idræt), som omfatter foreninger under skatteministeriets koncern. TSI København er således en underafdeling af SFI.

SFI er organiseret under Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF).

SFI forestår afholdelse af aktivitetsdagen.

Derudover ligger den overordnede kontakt til SKAT hos SFI.
http://www.skatfritididraet.dk/


SFI afholder repræsentantskabsmøde hvert andet år. TSI kan ifølge SFI's vedtægter stille med 1 repræsentant med stemmeret og yderligere 1 repræsentant med stemmeret for hver påbegyndt 100 medlemmer. Pt. svarer det til 7 repræsentanter.

SFI er medlem af European Customs Sports Association (ECSA) http://www.ecsa-sports.eu/

Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) er den store firmaidrætsforening, der omfatter ca. 450 firmaidrætsklubber med ca. 73.500 medlemmer fra det storkøbenhavnske område

Firmaidræt StorKøbenhavn er resultatet af en fusion den 1. januar 2010, mellem københavnske firmaidrætsorganisationer Firma-Klubbernes Boldspil Union (FKBU) og Københavns Firma Idræts Union (KFIU).

Firmaidræt StorKøbenhavn omfatter 450 firmaidrætsklubber med ca. 73.500 medlemmer fra det storkøbenhavnske område.

Hjemstedet er KFIU's idrætsanlæg på Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.
http://fskbh.dk/forsiden/index.phpFORRETNINGSUDVALG

Formand

Kristian Evan Wilkenloh

Østbanegade

Tlf. 723-74293

Næstformand

Gert Høj

SKAT Roskilde

Tlf. 723-89951

Kasserer

Claus Jensen

SKAT København

Tlf. 723-85367

Sekretær

Dimitra Vasilara

SKAT København

Tlf. 723-88632ØVRIGE BESTYRELSE

Løb

Annette Friis Nielsen

Sluseholmen

Badminton

Jan Olsen

Sluseholmen

Bordtennis

Simon Weinberger

Østbanegade

Styrke og Motion

Morten L. Krogsgaard

Østbanegade

Fodbold

Gert Høj

Roskilde

Golf

Ulla Wille

Ved Vesterport

Lystfisk

Preben Nielsen

Sluseholmen

Svømning

Morten Lynggaard Hansen

Østbanegade

Yoga

Jan D. Nielsen

ØstbanegadeØVRIGE:

Revisor

Poul Buus Lassen

Sluseholmen

Revisor

Susanne Bak

Sluseholmen

Revisorsuppleant

Bo Lyngbye

Sluseholmen


ORGANISATION

TSI omfatter alle ansatte under Skatteministeriet eller SKATs personale-organisationer.

Forretningsudvalget består af: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Den øvrige bestyrelse består af formændene for de enkelte afdelinger. Hver afdeling har en formand, der varetager afdelingens interesser. På tværs af organisationen kan der nedsættes arbejdsgrupper omkring enkelte arrangementer eller lignende. 

BUDGETLÆGNING

Afdelingsformændene udarbejder før hvert regnskabsår et budget.

Ligeledes udarbejder kassereren et budget, der omfatter fælleskontiene.

Ved et bestyrelsesmøde diskuteres afdelingernes budget samt budgettet for fælleskontiene, som vil være udsendt inden bestyrelsesmødet. Diskussionen skal sikre en rimelig ensartethed i udgiftsmønstret og desuden sikre, at det budgetterede samlede resultat synes rimeligt.

Som pejlemærke er det besluttet at tilstræbe, at de afdelinger, hvor de samlede årlige omkostninger ikke overstiger 12.000 kr., tilbydes som gratis for TSIs medlemmer. Dog med forudsætning om et deltagerantal, så tilskuddet pr. medlem ikke overstiger 400 kr. om året. De afdelinger, som har årlige omkostninger over 12.000 kr., vil, så vidt det vurderes muligt og rimeligt, maksimalt få 800 kr. i tilskud pr. medlem.

RETNINGSLINIER FOR DÆKNING AF UDGIFTER

Som hovedregel dækkes kun udgifter, som er indeholdt i godkendte budgetter. Ønskes yderligere bevilling, skal ansøgning sendes til bestyrelsen (forretningsudvalget), dog ikke ved mindre beløb under 1.000 kr., d.v.s. udgifter, der ligger inden for rammen af den type udgifter, som kan godkendes.

Udgifterne kan inddeles i følgende kategorier:
*Udgifter, der fuldt ud dækkes
*Udgifter, hvortil der ydes tilskud som fast beløb

Udgifter, der fuldt ud dækkes:

*Tilmeldingsgebyrer til løbende turneringer under Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH), Dansk Firma Idræts Forbund eller andre stævner efter aftale med bestyrelsen.

*Transportudgifter i forbindelse med deltagelse på udvalgte hold under FSKBH i forbindelse med landsmesterskaber og lignende officielle arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

*Spilledragter, i de tilfælde hvor FSKBH's regler kræver, at der spilles med rygnumre. Disse spilledragter indkøbes som holdsæt. Den enkelte afdelingsformand er ansvarlig for spilledragterne.

*Halleje, baneleje mv. for træningssteder/spillesteder i de tilfælde, hvor udgiften ikke dækkes via tilskud, hvilket i hvert enkelt tilfælde skal tilstræbes ved ansøgning om hal/spillested.

Udgifter, hvortil der ydes tilskud som fast beløb:

*Øvrige transportudgifter til specielle sportsarrangementer efter ansøgning til bestyrelsen.

*Ved sæsonafslutninger ydes et tilskud på 75 kr. pr. deltager. Der skal oplyses deltagerantal og navn overfor kassereren.

*For spilledragter ydes et tilskud på indtil 75 kr. for trøje og indtil 125 kr. for en komplet spilledragt. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at vores logo er påsat. Logo kan downloades fra vores hjemmeside.

Udgifter, der falder uden for de ovenstående punkter, kan der ansøges til bestyrelsen om.

STATUTTER

TIF POKAL
Pokalen er skænket foreningen i 1980 af et anonymt medlem.
Modtagere: TSI-medlemmer.

Pokalen uddeles for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Udvælgelsen foretages af bestyrelsen.

Pokalen uddeles til en person, som i det indeværende år har gjort et særligt stykke arbejde for foreningen.

Ved tilbagelevering af pokalen uddeles en erindringsgave.

Indehaverens navn indgraveres i pokalen.

LEDER POKAL
Pokalen er skænket af Annelise og Jørn Andersen i forbindelse med foreningens 10-års jubilæum i 1981.

Modtagere: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere.

Pokalen uddeles for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Udvælgelsen foretages af bestyrelsen.

Ved tilbagelevering af pokalen uddeles en erindringsgave.

Indehaverens navn indgraveres i pokalen.

Procedure for udvælgelse:

Hvert bestyrelsesmedlem kan indstille en person med kort begrundelse for indstillingen. Herefter, uden debat, foretages hemmelig afstemning. Personen vælges efter almindelig flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

100 - POINTS NÅL
Retningsliner for de enkelt afdelingers tildeling af "100-kamps nål mv.

Generelt
Nålen uddeles på den årlige generalforsamling til medlemmer, som efter nedenstående regler har opnået 100 points.

Starttidspunktet for beregningen er foreningens stiftelsesdato den 1. oktober 1971.

Deltagelse i stævner, herunder weekend-stævner, arrangementer af SFI eller FSKBH tæller 1 point.

Deltagelse i private sommerstævner giver ikke points, ej heller træningskampe/-løb.

Deltagelse på udvalgte hold (fx FSKBH) tæller ikke med.

Nålen uddeles pr. idrætsgren, det vil sige, at points fra forskellige idrætsgrene ikke sammenlægges. Et medlem kan således modtage en nål fra forskellige idrætsgrene.

Tvivlstilfælde forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Specielt
For de enkelte idrætsgrene gælder følgende særlige regler for opnåelse af points:

Fodbold
: 1 point pr. kamp i holdturnering og pokalturnering under FSKBH. For bowling 1 point for deltagelse i andre stævner fx. Toms Cup mv. dog ikke for egne stævner. For indefodbold (Carlsberg Cup, KFIU m.v.) 1 point pr. deltagelsesdag uanset antal kampe.

Badminton og Bordtennis
: 1 point pr. holdkamp i holdturnering og pokalturnering for hold under FSKBH (for billard: Billard-sammenslutningen). I unionsmesterskab, singelturnering o. lign. gives 1 point pr. tilmeldt række (ikke kategori).

Løb: Ved stævner arrangeret af eller gennem FSKBH gives 1 point pr. idrætsgren. Der gives 1 point for gennemførte løb i henhold til den af Løbeafdelingen godkendte løbsliste. Der gives ikke point for egne løb. Der gives 1 point pr. orienteringsløb under FSK-Orientering.

MEDLEMSKAB
Ind- og udmeldelse sker elektronisk via hjemmesiden.
Ændringer til medlemsregistret skal ske via hjemmesiden, f.eks. ændring af navn eller sportsgren.
Forlader et medlem SKAT, kan vedkommende fortsætte sit medlemskab af TSI, såfremt dette meddeles inden afgang fra SKAT. Kontingentbetaling til foreningen vil herefter ske via bankoverførsel r et år af gangen..
Aktiv
Aktivt medlemskab giver adgang til samtlige aktiviteter under TSI, herunder stævner i SFI-regi.

Passiv
Passivt medlemskab giver adgang til foreningens årlige generalforsamling.

Betalingsform
Alle fastansatte i SKAT betaler kontingent via lønnen (også for evt. samlever). Dette gælder også for langtidsledige og vikarer. På lønsedlen har kontingent til TSI lønkode 9000, og udgør pt. 35 kr. pr. måned for aktive, og 6 kr. pr. måned for passive. Medlemmer der har forladt SKAT, pensionister m.fl. opkræves kontingent via bankoverførsel for et år af gangen. Kassereren fremsender en opkrævning via mail i november måned.